(0)

Selecteer Regio

Geen besparingen met de grove borstel!

18/06/2010 - Vlaanderen mag niet besparen op aanmoedingspremies voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Met die eis voerden Vlaams ABVV, ACV en ACLVB actie aan de zetel van de Vlaamse regering.


Vlaanderen bespaart op Werk

De Vlaamse regering wil in 2010 sterk besparen in het beleidsdomein Werk, ondanks de economische crisis.

Daarbij wordt overwogen om te snijden in de Vlaamse aanmoedigingspremies voor tijdkrediet en loopbaanonderbreking. Vlaams ABVV, ACV en ACLVB maken zich zeer ongerust over deze besparingspistes en willen hierover een duidelijk signaal geven aan de bevoegde minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

Met ‘zware begrotingsproblemen’ als argument – waarover niet in alle openheid wordt gecommuniceerd – worden maatregelen voorbereid die regelrecht ingaan tegen het in 2009 afgesloten Pact 2020. Daarin onderschreven zowel de Vlaamse regering, de Vlaamse werkgeversorganisaties als de vakbonden de doelstelling om tegen 2020 meer mensen aan de slag te krijgen, in meer werkbare jobs en in gemiddeld langere loopbanen.

Vlaamse aanmoedigingspremies onder vuur

Zo ligt een voorstel op tafel om te snijden in de Vlaamse aanmoedigingspremies voor tijdkrediet en loopbaanonderbreking.

De Vlaamse aanmoedigingspremie is een aanvullende Vlaamse premie voor wie zorgkrediet of opleidingskrediet opneemt, of voor de vermindering van de arbeidsduur in bedrijven in moeilijkheden of herstructurering. In de non-profit is er ook een Vlaamse aanmoedigingspremie voor oudere werknemers in een landingsbaan.

De Vlaamse aanmoedigingspremie geeft werknemers die daar de noodzaak toe voelen de mogelijkheid om een pauze in te bouwen in hun carrière. Die pauze stelt hen in staat om hun job werkbaar te houden en zo langer aan het werk te blijven.

Pure noodzaak om arbeid en gezin te combineren

De premie beantwoordt aan een duidelijke behoefte van werknemers om er in het spitsuur van hun loopbaan even uit te stappen om te zorgen voor een vader of moeder, voor een kind of ziek familielid, of om een opleiding te volgen.

  • Van de 30.398 premies die in 2009 in de privésector werden toegekend werd maar liefst 97% aangevraagd om zorgverlof op te nemen.
  • 64% van de toegekende aanmoedigingspremies werd aangevraagd door werknemers in de leeftijdsgroep van 26 tot en met 40 jaar.
  • In de non-profit worden 18% van de premies aangevraagd door oudere werknemers in een landingsbaan.

Tijdkrediet en loopbaanonderbreking zijn geen verwennerij, maar voor vele werknemers pure noodzaak om arbeid en gezin op een menswaardige manier te kunnen combineren.

Bovendien is het een maatregel die de Vlaamse overheid niet alleen geld kost, maar ook geld opbrengt. Voor elk kind dat wordt opgevangen dankzij de opname van zorgverlof, dient geen plaats in de kinderopvang te worden gecreëerd. De mantelzorg voor zieke familieleden reduceert de kosten in de thuiszorg.

Sociale akkoorden genegeerd

Indien zwaar zou worden gesaneerd in de aanmoedigingspremies of het stelsel zelfs met één pennentrek volledig zou afgeschaft worden, dan worden ook een aantal sociale akkoorden genegeerd:

  • De premies zijn een uitvloeisel van het Vlaamse Werkgelegenheidsakkoord van 1993,
  • maken deel uit van het lopende VIA-akkoord voor de non-profitsector,
  • van de akkoorden met het onderwijs 
  • en van de akkoorden met het personeel van de Vlaamse overheid.

Bovendien wordt dan ingebroken op sectorale en ondernemingsakkoorden waarin het toestaan van tijdkrediet gekoppeld is aan de Vlaamse aanmoedigingspremies.

Minister Muyters stelt in zijn beleidsbrief Werk overigens expliciet dat de Vlaamse aanmoedigingspremies belangrijk zijn om jobs via een goede combinatie van arbeid en gezin werkbaar te houden. Hij moedigt de vakbonden en werkgevers aan om akkoorden en sectorale actieplannen af te sluiten voor meer werkbaar werk.

Als Vlaanderen actief een eigen beleid wil voeren rond het stimuleren van werkbare jobs en een betere combinatie van arbeid en gezin, dan kan ze niet met de grove borstel door de aanmoedigingspremies gaan.

Meer transparantie gevraagd

De Vlaamse regering stelt dat er ook op andere beleidsdomeinen bespaard wordt, maar geeft daar nauwelijks informatie over.

Anderzijds worden vakbonden en werkgeversorganisaties door diezelfde regering wel gevraagd om hun verantwoordelijkheid op te nemen en mee te zoeken naar mogelijke besparingsscenario’s. Wij willen weten in welk spel we hier meespelen!

Vlaams ABVV, ACV en ACLVB brachten daarom op vrijdagvoormiddag 18 juni 2010 om 9.30u, vóór de Vlaamse ministerraad, hun militanten bijeen op het Martelaarsplein in Brussel om hen te informeren over de op til zijnde besparingen in het beleidsdomein Werk en om aan minister Muyters duidelijk onze ongerustheid kenbaar te maken.

Andere sites

Zoek op trefwoord

aanmoedigingspremies begroting

Terug Top