(0)

Selecteer Regio

Meer jobs voor oudere werkzoekenden

Meer vijftigplussers aan het werk. Dat is het doel van het akkoord Samen op de bres voor 50+ dat de sociale partners - waaronder het ABVV - en de Vlaamse regering eind 2008 sloten. Wat verandert er vanaf 2009?


Ouderen hebben het niet gemakkelijk op de arbeidsmarkt

Jobs voor vijftigplussers liggen niet meteen voor het rapen. Werkgevers kampen nog met heel wat vooroordelen en koudwatervrees. Ook de begeleiding naar werk kan beter.

Even belangrijk is dat wie werk heeft ook aan de slag kan blijven. Het gaat dus niet enkel om werkzoekenden, maar ook om werkenden.

Waarom een nieuwe aanpak?

Eind 2008 was 1 op 4 werkzoekenden in Vlaanderen ouder dan 50.

Dat is het gevolg van de vergrijzing, maar ook van het Generatiepact. Daarin legt de overheid immers op dat we langer moeten werken, en dat we - wanneer we ons werk verliezen - langer beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt.

Het aandeel ouderen in de groep werkzoekenden zal ook in de toekomst van belang blijven en daarom extra aandacht verdienen.

Werkende vijftigplussers

Het akkoord bevat een aantal preventieve maatregelen om vijftigplussers aan het werk te houden.

 1. Aan de werkgevers worden engagementen gevraagd om leeftijdsbewust personeelsbeleid te promoten en om de aanwerving van ouderen te stimuleren. Oudere werknemers zelf krijgen hulpmiddelen om langer aan de slag te blijven en hun ervaring te valoriseren.
 2. De kwaliteit van outplacement moet verbeteren. Outplacement is de ontslagbegeleiding die aan elke oudere werknemer moet aangeboden worden bij ontslag. Doel is hen zo snel mogelijk weer aan een nieuwe job te helpen.
 3. Om discriminatie van ouderen in sollicitatieprocedures de wereld uit te helpen wordt voor selectiekantoren een gedragscode opgesteld.

Werkzoekende vijftigplussers

De begeleiding van werkzoekende ouderen wordt voortaan fundamenteel anders aangepakt dan de begeleiding van jongere werkzoekenden.

 1. Werkloze vijftigplussers moeten, zoals vandaag reeds het geval is, deelnemen aan de infosessies die de vakbonden of de VDAB organiseren. Voortaan onderzoekt de VDAB ook wat de afstand tot de arbeidsmarkt van elke nieuwe werkzoekende vijftigplusser en welk traject hieraan moet gekoppeld worden.
 2. Hiervoor worden bij de VDAB specifieke vijftigplusconsulenten ingezet en wordt er een aanpak op maat uitgewerkt. Die aanpak houdt extra rekening met beroepsverleden, motivatie, fysieke geschiktheid en mogelijkheden van de werkzoekende.
 3. Ook de kwaliteit van de vacatures wordt extra onder de loep genomen vooraleer men ze doorstuurt naar de werkzoekende vijftigplusser.
 4. Vijftigplussers zullen niet bestookt worden met vacatures, bijvoorbeeld per sms, zoals de VDAB momenteel voor jongeren doet. Integendeel: voor elke nieuwe werkloze ouder dan 50 wordt grondig gekeken wat de afstand is tot de arbeidsmarkt en hoe daaraan kan worden verholpen.

De visie van het ABVV

Het Vlaams ABVV heeft het akkoord actief mee onderhandeld en steunt het ook.

We zijn ervan overtuigd dat een aangepaste begeleiding voor deze werkzoekenden noodzakelijk is en effect zal hebben. Dit zijn hierbij voor ons de uitgangspunten:

 • aandacht voor preventie (ontslag van oudere werknemers tegengaan),
 • aandacht voor een aanpak op maat voor wie werkloos wordt,
 • aandacht voor de kwaliteit van de vacatures,
 • aandacht voor het naar waarde schatten van de ervaring die ouderen hebben opgebouwd.

We zullen er dan ook over waken dat de VDAB deze aanpak in de praktijk brengt, met de filosofie van het akkoord in het achterhoofd.

Dit betekent voor ons echter niet dat de werkgevers nu van hun verantwoordelijkheid ontslagen zijn:

 • Een extra inspanning in de begeleiding van de oudere werkzoekenden moet nu ook zijn weerslag vinden in hun aanwerving door de bedrijven.
 • De kansen van ouderen op de arbeidsmarkt moeten gevoelig verbeteren.
 • Discriminatie op basis van leeftijd moet weggewerkt worden.

Als er zich in de toekomst hierin geen verbeteringen voordoen, zijn strengere maatregelen voor de bedrijven de enige optie.

Andere sites

Zoek op trefwoord

vijftigplussers

Terug Top