(0)

Selecteer Regio

In actie

Regionalisering personen- en vennootschapsbelasting geen goed idee 24/6/2010

24/06/2010 Persbericht - Reactie Vlaams ABVV op voorstellen VOKA over staatshervorming.

Vlaams werkgelegenheidsplan: meer kansen op werk 12/1/2010

Eind 2009 bereikten vakbonden en werkgevers een akkoord met de Vlaamse regering over een werkgelegenheidsplan en een investeringsplan voor de toekomst. Wat zit erin voor werknemers en voor werkzoekenden?

Vlaamse verkiezingen moeten ook over herverdeling gaan 5/6/2009

02/06/2009 - Sommige partijen steken elkaar de loef af met straffe beloftes over drastische belastingkortingen die vooral hogere inkomens ten goede komen. Zo is het voorstel om de jobkorting te verhogen een slecht idee.

Het Vlaamse relanceplan: enkele tastbare maatregelen 13/1/2009

16/01/2009 - Welke inspanningen gebeuren in Vlaanderen om de gevolgen van de economische crisis voor werknemers te milderen? Enkele maatregelen die voor veel werknemers voelbaar kunnen zijn: de jobkorting, preventief bedrijfsbeleid en betere begeleiding van tijdelijke werknemers.

Ook het ABVV pleit voor duurzame mobiliteit 8/5/2007

Dit jaar focust de “heen-en-weer week”, een week waarin duurzame mobiliteit gepromoot wordt, op het woon- en werk verkeer. Miljoenen werknemers verplaatsen zich dagelijks naar hun arbeidsplaats. Het is dus belangrijk om voor die groep speciale duurzame inspanningen te voorzien.

Een Vlaamse meerjarenbegroting voor wat echt telt: 14/6/2005

14/06/05 - Er is eindelijk meer duidelijkheid over de resterende beleidsruimte voor de Vlaamse meerjarenbegroting: € 3,67 miljard voor de periode 2006-2009. Deze ruimte is beperkt en zal dus weloverwogen moeten worden besteed, in functie van de belangrijkste maatschappelijke noden. Een breed uitgesmeerd belastingcadeau is daarmee geheel onverenigbaar.

Ondoordacht jostudentenstatuut komt er toch 10/6/2005

08/06/05 - Minister Freya Van den Bossche kreeg vanmiddag bezoek van vertegenwoordigers van de studentenkoepels VVS en FEF, de Vlaamse en Franstalige jeugdraad en van de jongerenwerkingen van ABVV en ACV.

Caroline Copers: algemeen secretaris Vlaams ABVV 8/4/2005

Caroline Copers is sinds 1 mei 2005 algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

Vlaamse regering zet werknemers in de kou met minder geld voor zorgkrediet 31/3/2005

25/03/05 - Vlaams ACV en ABVV zijn zwaar ontgoocheld over de beslissing van de Vlaamse regering om dit jaar inderdaad te besparen op de Vlaamse aanmoedigingspremies voor loopbaanonderbreking en tijdkrediet in de privé-sector. Hiermee worden werknemers in de kou gezet. Alle hoop is nu gericht op de Vlaamse parlementairen. Alleen zij kunnen de regering nog terugfluiten.

Begrotingscontrole moet aanmoedigingspremies redden 22/3/2005

22/03/05 - De regering komt eerstdaags bijeen om de begrotingscontrole voor 2005 af te ronden. Naar verluidt kondigt zich dit aan als een moeilijke oefening. Het ABVV dringt er op aan dat de goede werking van de overheidsdiensten wordt verzekerd en dat toch een inspanning gebeurd ten gunste van het sociaal beleid, zeker voor de aanmoedigingspremies.

Investeren in de toekomst 16/3/2005

16/03/05 - Volgens Vlaams ACV en ABVV zijn er voor de meerjarenbegroting geheel andere prioriteiten dan een breed uitgesmeerd fiscaal cadeau:

Uitbreiding waterfactuur in Vlaanderen: Vlaams ABVV vraagt garanties op sociaal vlak 8/12/2004

08/12/04 - Vanaf 1 januari 2005 wordt de drinkwaterfactuur voor de Vlaamse huishoudens flink gewijzigd. Voortaan zullen we de drinkwaterafrekening en de afvalwaterheffing samen op deze factuur terugvinden.

Voorstellen voor het Vlaams werkgelegenheidsoverleg 5/11/2004

08/11/04 - De Vlaamse regering komt uit de startblokken. Zopas heeft ze haar begroting voor 2005 en de beleidsnota’s van de ministers aan het parlement voorgelegd. Ze gaf te kennen dat ze voorstander is van overleg met de sociale partners, op korte termijn over een nieuw werkgelegenheidsakkoord, op iets langere termijn over ruimere sociaal-economische thema’s. Vlaams ABVV en ACV zijn sterk vragende partij voor dit overleg en hebben hun eisen grondig voorbereid en overlegd in hun instanties.

Vlaamse begroting moet ook ruimte laten voor het eigen personeel 11/10/2004

11/10/04-Er komt in Vlaanderen stilaan meer duidelijkheid over de tweede begrotingscontrole voor 2004 en de ontwerpbegroting voor 2005. Vlaams ABVV en ACV maakten een eerste beoordeling, in het besef dat de globale ruimte voor nieuw beleid in 2005-2006 sowieso beperkt is. Er zijn ongetwijfeld een aantal positieve elementen. Die worden echter overschaduwd door een reeks elementen die bijzonder zwaar vallen, in het bijzonder voor het personeel. Vlaams ACV en ABVV rekenen op verder overleg hierover

Vlaams regeerakkoord 30/7/2004

20/07/04 - ABVV en ACV hebben het nieuwe regeerakkoord getoetst aan hun memoranda. Deze beoordeling is voorlopig en handelt enkel over de hoofdlijnen. Over diverse onderdelen van het akkoord is er immers nog onvoldoende duidelijkheid, in het bijzonder over het financiële plaatje.

Vlaams ABVV en ACV willen de sociale accenten ook terugvinden in het regeerakkoord 25/6/2004

24/06/04 - De vakbonden hebben kennis genomen van de nota die Yves Leterme heeft opgemaakt na zijn informatieronde.

Investeren in de toekomst 16/6/2004

16/06/04 - Vlaams ACV, Vlaams ABVV en ACLVB werden vandaag uitgenodigd bij de informateur van de nieuwe Vlaamse regering. Zij verwelkomen dit initiatief. Het is hopelijk het startschot voor vijf jaar volwaardige betrokkenheid van de werknemers bij het Vlaamse beleid.

De ene cheque is de andere niet 28/5/2004

28/05/04 - Vandaag ontvangen 90 bedrijven een bedrijfsvervoercheque ter waarde van 10.000 € van Vlaams minister van mobiliteit Gilbert Bossuyt. Het Vlaams ABVV staat achter dit initiatief. Wij bevelen Vlaams minister van economie Ceyssens zelfs aan om voor wat de adviescheques voor bedrijven en zelfstandigen betreft, op leer te gaan bij de minister van mobiliteit.

Jongeren lanceren campagne tegen jeugdwerkloosheid 29/4/2004

30/04/04 - Op zaterdag 1 mei, dag van de arbeid, lanceren ABVV-jongeren een campagne in gans Vlaanderen tegen jeugdwerkloosheid. De jongeren van de socialistische vakbond willen vooral dat jongeren zelf niet meer de schuld krijgen van hun werkloosheid. Er zijn immers vele factoren buiten hun wil die ervoor zorgen dat ze werkloos blijven en het zijn in de eerste plaats bedrijven die jobs moeten creëren. Verschillende overheden moeten hiervoor een zo gunstig mogelijk kader aanbieden.

Vlaams ABVV rekent op een rechtvaardig allocatieplan voor de verdeling van de emissierechten in het kader van Kyoto 1/4/2004

01/04/04 - Eerstdaags zal de Vlaamse regering een verdelingsplan opmaken. Het ABVV zal dit plan afrekenen op volgende punten: De tewerkstelling: zonder afbreuk te doen aan de milieudoelstellingen moet er ruimte zijn voor groei en voor nieuwe bedrijven; Een rechtvaardige lastenverdeling over de verschillende sectoren en met aandacht voor de huishoudens; Een democratische besluitvorming met betrokkenheid van alle belanghebbenden, dus ook van de werknemers.

Niet alleen gehandicapte mensen hebben soms nood aan een uitkering! 25/3/2004

25/03/04 - De onlangs verkozen manager van het jaar, Martine Reynaers, verklaarde zaterdag in De Morgen dat de Belgische sociale zekerheid veel te comfortabel is en dat de discussie over een verhoging van de sociale uitkeringen “ te zot voor woorden” is. En, vervolgde ze “ we moeten naar een stelsel waarbij iedereen spaart voor zijn eigen pensioen. Eigenlijk zouden alleen nog maar gehandicapten in aanmerking mogen komen voor een werkloosheidsuitkering”.

Werkzoekenden willen klaarheid over het nieuwe systeem van begeleiding en controle 3/3/2004

03/03/04 - Het nieuwe systeem voor begeleiding en controle van de werkzoekenden dat beslist werd door de regering, staat of valt met de begeleiding.

Platform voor solidaire zorg 3/3/2004

03/03/04 - De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de toepassing van de dienstencheques voor kinderopvang aan huis.

Werkzoekenden willen klaarheid over het nieuwe systeem voor begeleiding en controle 26/2/2004

26/02/04 - De besluitvorming over het zogenaamde ‘activerend beleid naar werklozen’ is nog niet helemaal rond. Het Vlaams ABVV vraagt dat de Vlaamse regering snel duidelijk maakt hoe ze de begeleiding nu concreet wil invullen en vraagt hierover een afrondend overleg met de vakbonden. Ondertussen is het ABVV alvast gestart met een informatiecampagne naar de werkzoekenden.

Werk aan de (werk)winkel 12/2/2004

12/02/04 - Vorige week kwam er op federaal vlak meer duidelijkheid over het activerend beleid naar werklozen. Hierop moet nu ook een activering van de overheden en de werkgevers volgen. Vlaams ABVV, Vlaams ACV en ACLVB vragen nu dat ook de Vlaamse overheid de conclusies trekt.

Begeleiding van werkzoekenden moet voorrang krijgen op controle. 22/1/2004

22/01/04 - Het Vlaams ABVV heeft op het Vlaams luik van de werkgelegenheidsconferentie mee gekozen voor een sluitend kwalitatief begeleidingsaanbod voor alle Vlaamse werklozen : dwz. dat elke werkzoekende in Vlaanderen vanaf 3 maand werkloosheid recht heeft op een trajectbegeleiding.

Ondernemingsconferentie: nog niet afgewerkt 3/12/2003

03/12/03 - De ondernemingsconferentie komt in de laatste rechte (?) lijn. Vrijdag 5 december zou de laatste vergadering plaatsvinden. Voor we de laatste sprint inzetten, willen we als vakbonden een tussentijdse balans opmaken en duidelijk onze verwachtingen formuleren naar het eindresultaat.

Ondernemerschapsconferentie: standpunt Vlaams ABVV 24/10/2003

23/10/03 - Na de federale werkgelegenheidsconferentie, die het Vlaams ABVV beschouwt als een eerste - weliswaar bescheiden - aanzet naar meer werk en waarover we de standpunten ingenomen door het federaal ABVV Bureau op 11 en 14 oktober blijven onderschrijven, wordt in Vlaanderen nu een verdere stap gezet. De Vlaamse regering organiseert immers een ondernemerschapsconferentie. De start daarvan is gepland op 7 november.

Website Vlaams ABVV: snelle en accurate informatie 4/3/2002

06/03/02 - Het Vlaams ABVV start op 6 maart met een nieuwe website.
Er werd daarbij gekozen voor een concept dat het snel opzoeken van informatie moet mogelijk maken, zonder al te veel toeters en bellen.