(0)

Selecteer Regio

ABVV-werking

Hoe laat je meer dan 1,5 miljoen leden hun stem horen? Welke beleidsstructuren heeft het ABVV?


Hoe laat je meer dan 1,5 miljoen leden hun stem horen?

Dagelijks alle leden raadplegen over alle punten die voor onze vakbond van belang zijn is onbegonnen werk. Een massa-organisatie als het ABVV heeft daarom niveaus uitgebouwd. Op elk niveau heb je mandatarissen of vertegenwoordigers: leden, militanten, delegees, secretarissen, voorzitters die van een leden- of bestuursvergadering een mandaat krijgen hen te vertegenwoordigen.

Vertegenwoordigersdemocratie heet dat. Iedereen heeft dus wel een stem in het kapittel. En jawel, elk koor heeft zijn tenoren.

Welke beleidsstructuren heb je in het ABVV?

Je hebt federale en intergewestelijke beleidsstructuren. Binnen de beleidsstructuren tellen we vier niveaus:

- het Congres
- het Comité
- het Bureau
- het Secretariaat

Op federaal niveau heet dat: federaal Congres, federaal Comité, enz. Op Intergewestelijke niveau spreken we van het Congres van het Vlaams ABVV, het Burau van het Vlaams ABVV, enz. Idem voor de Waalse en Brusselse Intergewestelijke.

Wat is het Congres van het Vlaams ABVV?

Bevoegdheid
Het Congres is het hoogste gezagsorgaan binnen het Vlaams ABVV. Het evalueert de voorbije werking van het Vlaams ABVV en stippelt de te volgen beleidslijnen voor de nabije toekomst uit.

Samenstelling
Het Congres bestaat uit afgevaardigden van de Vlaamse takken van de ABVV-centrales en uit vertegenwoordigers van de Vlaamse ABVV gewesten: fifty-fifty. Ook het Comité en het Bureau zijn op dezelfde wijze samengesteld.

Wat is het Comité van het Vlaams ABVV?

Bevoegdheid
Het Comité bepaalt de standpunten van het Vlaams ABVV over actuele syndicale vraagstukken. Het komt op zijn minst om de zes maanden samen, op initiatief van het Bureau van het Vlaams ABVV.

Samenstelling
Het Comité telt vertegenwoordigers van de Vlaamse takken van de centrales en van de Vlaamse ABVV-gewesten, van beide evenveel.

Wat is het Bureau van het Vlaams ABVV?

Bevoegdheid
Het Bureau staat in voor de algemene leiding van het Vlaams ABVV en moet de beslissingen van het Congres en het Comité uitvoeren. Het komt minstens om de twee weken samen.

Samenstelling
Het Bureau bestaat uit vertegenwoordigers van de Vlaamse takken van de centrales en van de Vlaamse ABVV-gewesten: 1/1. De leden worden verkozen op het statutair Congres.

Wat is het secretariaat van het Vlaams ABVV?

Bevoegdheid
Het dagelijks beheer van de Vlaamse Intergewestelijke (het Vlaams ABVV).

Samenstelling
Een voorzitter en een intergewestelijk secretaris (algemeen secretaris Vlaams ABVV).

Wat is het Vrouwenbureau?

Het federale Congres van 1997 besliste om binnen het ABVV een representatief Vrouwenbureau op te richten. Het federaal Vrouwenbureau is een adviesorgaan (geen beslisssingsorgaan) dat waakt over de integratie van gelijke kansen m/v in het beleid en de uitwerking van het beleid van het federaal ABVV.

De adviesverstrekking gebeurt op vraag van het federaal ABVV-Bureau of op eigen initiatief. Daarnaast is het federaal Vrouwenbureau ook de motor van gelijke-kansen-stimulerende acties.

  • bevoegdheid: adviserend
  • samenstelling: de centrales en Intergewestelijken worden elk door zeven vrouwen vertegenwoordigd.

Van welke internationale vakbondsverenigingen maakt het ABVV deel uit?

Internationale solidariteit is voor het ABVV een absloute voorwaarde om tot sociale vooruitgang te komen. Daarom is het ABVV op internationaal niveau aangesloten bij:

Terug Top