(0)

Selecteer Regio

Dossier: je rechten als gepensioneerde

In dit dossier zetten we de rechten van de gepensioneerde op een rij. Bedoeling is om een overzicht te bieden van de diverse tegemoetkomingen en rechten waar een gepensioneerde aanspraak kan op maken naargelang zijn of haar situatie.


We beperken ons tot de pensioenen voor werknemers uit de privé sector. De pensioenen van ambtenaren of zelfstandigen worden in dit dossier niet behandeld. Voor hen bestaan aparte stelsels. Wel is het zo dat dezelfde inkomensschalen recht geven op dezelfde premies, statuten en verhoogde tegemoetkomingen. Hou er rekening mee dat de vermelde inkomensgrenzen gebonden zijn aan de index.

Het pensioen

Rustpensioen
Vanaf 55 jaar ontvang je van de Rijksdienst voor Pensioenen automatisch een berekening van het pensioen waar je recht zal op hebben. Wie jonger is kan zelf aan het rekenen slaan via de websites ‘Ken uw Pensioen‘ en ‘My Pension‘. Op die laatste website kun je zelf je pensioendossier op de voet volgen.

Opmerking: een brugpensioen is geen pensioen, maar een werkloosheidsuitkering voor oudere werknemers. Er zijn verschillende leeftijdsgrenzen, soms per (bedrijfs-)CAO vastgelegd. De werknemer legt een overeengekomen bedrag bij tot aan de pensionering.


• De pensioenstelsels
Pensioenstelsel voor werknemers in de privésector: op 65 jaar; aanvragen bij het Gemeentebestuur (let op: je bent niet verplicht om op 65 met pensioen te gaan) of rechtstreeks bij de RVP. Indien je vroeger of later met pensioen gaat, maximaal 1 jaar voor de ingangsdatum een aanvraag indienen. Vervroegd pensioen is alleen toegelaten als je een bewijs kunt voorleggen van voldoende loopbaanjaren.

Er bestaan ook nog volgende stelsels:
Pensioenstelsel voor zelfstandigen
Pensioenstelsel voor ambtenaren: aanvragen op de wettelijke pensioenleeftijd of op de vroegere of latere datum die je zelf kiest, op zijn vroegst 1 jaar voor de ingangsdatum van het pensioen, bij de administratie waar je werkt.

Veel gepensioneerden hebben een gemengde loopbaan.


 Soorten pensioen
Je krijgt een gezinspensioen: als bij twee partners een van de twee partners geen eigen pensioen of een andere sociale uitkering of inkomen heeft. Het gezinspensioen bedraagt 75 procent van het gemiddelde inkomen verdiend tijdens de loopbaan van de ontvanger van het pensioen.

Je krijgt een alleenstaanden pensioen als je geen recht hebt op een gezinspensioen; dit is 60 procent van het gemiddelde inkomen verdiend tijdens de loopbaan.
Voor ambtenaren is het alleenstaanden pensioen goed voor 75% van de gemiddelde wedde tijdens de laatste vijf loopbaanjaren.

Pensioen uit de echtgescheidenen: o.m. op basis van de duur van het huwelijk. Indien je al gepensioneerd was op het moment van scheiding, moet je geen nieuwe aanvraag indienen, de gemeente informeert zelf de RVP. In andere gevallen dien je een aanvraag in bij het gemeentebestuur of de RVP.

Overlevingspensioen: pensioen dat je als overlevende echtgeno(o)te krijgt op basis van de beroepsactiviteit van de overledene (er zijn voorwaarden aan verbonden, bv. duur van het huwelijk, leeftijd, of kinderen ten laste). Bij het overlijden van je partner informeert de bevolkingsdienst van de gemeente zelf de RVP, behalve bij ambtenaren (zij moeten zelf hun pensioenkas verwittigen).

Aanvullend pensioen: kan aangevraagd worden vanaf 60 jaar = de zogenaamde tweede pijler.

Individueel pensioen: (= uit bv. pensioensparen, levensverzekering) = de zogenaamde derde pijler. De voorwaarden vind je in het individueel contract dat je afsloot met de verzekeringsmaatschappij/pensioenfonds.

Indien je een volledige (of minstens twee derde) loopbaan hebt, heb je recht op een minimumpensioen.
Voor werknemers is het maandbedrag 1066 EUR (alleenstaande) of 1332 EUR (gezin).

• Toegelaten arbeid
Na de toekenning van je wettelijk pensioen kan je nog “toegelaten arbeid” verrichten. Dit moet wel vooraf aangegeven worden via een aangetekende brief bij de dienst die het pensioen uitbetaalt. Inkomsten mogen niet hoger zijn dan een bedrag dat jaarlijks wordt vastgelegd. Het maximumbedrag hangt af van diverse factoren (kinderen ten laste, jonger of ouder dan de wettelijke pensioenleeftijd) en schommelt tussen 7.421,57 EUR en 26.075 EUR (brutobedragen voor 2009).

Ben je met brugpensioen dan mag je in heel beperkte mate toegelaten arbeid verrichten. Geef dit vooraf aan bij vakbond en/of RVA.

• Klachten
Voor klachten of vragen in verband met je pensioen kun je terecht bij de Ombudsdienst Pensioenen (WTC III Simon Bolivarlaan 30 - bus 5, 1000 Brussel).
tel. 02 274 19 80 (tussen 9u en 17u)
klacht@ombudsmanpensioenen.be

Inkomens Garantie voor Ouderen (IGO)

Samen met de pensioenaanvraag checkt de RVP of je recht hebt op de Inkomens Garantie voor Ouderen (IGO). Daar heb je recht op indien je wettelijk pensioen te laag is. Het is een soort leefloon voor ouderen dat wordt toegekend vanaf 65 jaar.
- IGO voor samenwonenden: 635 EUR
- IGO voor alleenstaanden: 953 EUR (maximumbedragen).

Opgelet: de toekenning van de IGO houdt ook een onderzoek naar de bestaansmiddelen in. Je moet ervoor ook in België verblijven. Ook ouderen die in het rusthuis verblijven of samenwonen met kinderen of kleinkinderen kunnen in aanmerking komen voor de IGO. Hun inkomen wordt niet meegeteld bij het onderzoek naar de bestaansmiddelen.

Opmerkingen:
• Indien recht op de IGO: automatisch recht op Sociaal Tarief Gas en Electriciteit. Aanvragen gebeuren via de plaatselijke electriciteit- en gasmaatschappij met attest van het recht op IGO.
• Check ook je recht op tegemoetkoming via het Sociaal Stookoliefonds. WIGW/OMNIO-gerechtigden dienen een aanvraag in via het OCMW of het Sociaal Huis. De tegemoetkoming is afhankelijk van de prijs van de stookolie. Ook gezinnen met een laag inkomen (< 23.000 EUR) hebben recht op een (iets lagere) tegemoetkoming.
• Indien recht op IGO: automatisch recht op Vrijstelling Heffing Afvalwater. Stuur het IGO-attest op naar de provincie wanneer je het heffingsformulier toegestuurd krijgt.
• Sociaal telefoontarief: geen automatisch recht. Het sociaal tarief kan toegekend worden om sociale of humanitaire redenen. Voorwaarden: 65+, inkomen begrensd tot grens van verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg (op 1/6/2009 was dit bedrag 14 887,95 EUR, te verhogen met 2 756,15 EUR per persoon ten laste). Een aanvraag dien je in bij je telecom operator. Ook sommige gsm-operatoren bieden een sociaal tarief aan.

Zoek op trefwoord

pensioenen

In beeld

Terug Top